KSW 95 61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn vs. Shamad Erzanukaev

KSW 95 61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn vs. Shamad Erzanukaev

46
47
48
49
50
51
52
53
54