KSW 95 61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn vs. Shamad Erzanukaev

KSW 95 61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn vs. Shamad Erzanukaev

28
29
30
31
32
33
34
35
36