KSW 95 61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn vs. Shamad Erzanukaev

KSW 95 61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn vs. Shamad Erzanukaev